مقاله پیاده سازی شده با متلب : تشخیص حالت چهره

مقاله پیاده سازی شده با متلب : تشخیص حالت چهره

مقاله پیاده سازی شده با متلب : تشخیص حالت چهره

عنوان مقاله :

Affectiva-MIT Facial Expression Dataset (AM-FED): Naturalistic and
Spontaneous Facial Expressions Collected In-the-Wild

 

محتویات بسته دریافتی پس از خرید :

  • کد متلب و تابع های مربوطه 
  • گزارش فارسی کد متلب ( فایل ورد )